รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.99
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 221 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.01
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 192 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.59
 เทศบาล  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.41
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.92
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.54
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.54
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   21.65
 ไม่ครบ  จำนวน 199 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   78.35
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   4.72
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   42.91
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.39
 อื่น ๆ  จำนวน 132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   51.97
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.08
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 203 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.92
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.15
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.46
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 114 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.88
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.50
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
254