รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.69
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.31
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 208 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.03
 เทศบาล  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.97
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.93
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.26
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.81
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   36.82
 ไม่ครบ  จำนวน 151 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   63.18
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.21
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   38.49
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.42
 อื่น ๆ  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   51.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.29
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.71
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.69
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.17
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.73
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.41
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
239