รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 172 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.09
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.91
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 163 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.06
 เทศบาล  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.94
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 163 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.06
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.82
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.12
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   93.85
 ไม่ครบ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.15
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   34.08
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.25
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.68
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.02
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.98
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.38
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.73
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.49
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.41
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
179