รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.48
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.52
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 171 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.43
 เทศบาล  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.57
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.90
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.33
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.76
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   37.62
 ไม่ครบ  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   62.38
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   20.00
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   35.71
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.48
 อื่น ๆ  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   43.81
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.38
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.62
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.19
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.29
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.76
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.76
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
210