รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.69
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.31
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 179 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.40
 เทศบาล  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.30
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.06
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.64
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   28.28
 ไม่ครบ  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   71.72
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   15.15
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   39.90
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.51
 อื่น ๆ  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   44.44
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.26
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 146 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.74
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.57
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.30
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.92
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.21
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
198