รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.05
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.95
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 237 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.86
 เทศบาล  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.14
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.01
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.88
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.12
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   27.13
 ไม่ครบ  จำนวน 188 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.87
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.30
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   33.33
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.39
 อื่น ๆ  จำนวน 147 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   56.98
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.62
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 179 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.38
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.49
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.11
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.47
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.93
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
258