รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.59
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.41
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.89
 เทศบาล  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.11
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.20
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   45.33
 ไม่ครบ  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.67
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   14.95
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   37.85
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   47.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.50
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.50
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.67
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.57
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.20
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.56
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
214