รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.33
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 171 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.67
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.70
 เทศบาล  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.30
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.06
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.37
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.57
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   32.75
 ไม่ครบ  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   67.25
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   15.28
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   31.88
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.44
 อื่น ๆ  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   52.40
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.78
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 186 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.22
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.99
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.05
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.31
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.65
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
229