รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.60
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.40
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 151 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.12
 เทศบาล  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.22
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.88
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.91
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   82.59
 ไม่ครบ  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.41
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   8.46
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   76.62
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.50
 อื่น ๆ  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   14.43
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.71
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.29
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.99
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.26
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.85
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.91
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
201