รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.46
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.54
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.72
 เทศบาล  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.28
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.54
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.88
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.58
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 145 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   94.77
 ไม่ครบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   5.23
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   30.07
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.71
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.65
 อื่น ๆ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   4.58
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.03
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  67.97
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.88
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.64
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.41
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.07
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
153