รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.28
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.72
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.50
 เทศบาล  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.50
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.58
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.03
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.39
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   95.14
 ไม่ครบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   4.86
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.69
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   70.14
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.69
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.47
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.25
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.75
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.86
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.50
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.83
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.81
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
144