รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.63
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.37
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.13
 เทศบาล  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.87
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.64
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.46
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.90
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   74.63
 ไม่ครบ  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.37
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   20.90
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   62.69
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   16.42
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.27
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.73
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.94
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.88
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.82
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.36
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
67