1.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
2.  บ้านแอแว
3.  บ้านหัวคลอง
4.  บ้านโต๊ะเวาะ
5.  วัดโบราณสถิตย์
6.  บ้านน้ำใส
7.  บ้านตะโละบูเก๊ะ