1.  บ้านปะดะดอ
2.  บ้านบือราแง
3.  บ้านกูแบอีแก
4.  บ้านปาดังยอ
5.  ราชภักดี
6.  บ้านกวาลอซีรา
7.  บ้านตอแล
8.  บ้านตะเหลี่ยง
9.  รักไทย
10.  นิคมพัฒนา 6
11.  บ้านปูโป๊ะ
12.  บ้านตอออ
13.  วัดเกษตรธิการาม
14.  วัดพระพุทธ
15.  บ้านเกาะสะท้อน
16.  บ้านยะหอ
17.  บ้านดอเฮะ
18.  บ้านปูยู
19.  บ้านลูโบ๊ะซามา
20.  บ้านบาลูกายาอิง
21.  บ้านนูโร๊ะ
22.  บ้านศรีพงัน
23.  บ้านบอเกาะ
24.  บ้านฆอเลาะทูวอ
25.  สุคิริน
26.  บ้านสากอ
27.  บ้านบางขุนทอง
28.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
29.  บ้านตาเซะเหนือ
30.  วัดโคกมะม่วง
31.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
32.  บ้านบาโง
33.  นิคมพัฒนา7
34.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
35.  วัดเกาะสวาด
36.  บ้านตอหลัง
37.  บ้านแฆแบ๊ะ
38.  บ้านลาแล
39.  บ้านบาโงฮูมอ