1.  บ้านปะดะดอ
2.  บ้านบือราแง
3.  บ้านกูแบอีแก
4.  บ้านปาดังยอ
5.  ราชภักดี
6.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
7.  บ้านกวาลอซีรา
8.  บ้านแอแว
9.  บ้านตอแล
10.  บ้านตะเหลี่ยง
11.  บ้านไม้แก่น
12.  รักไทย
13.  นิคมพัฒนา 6
14.  บ้านปูโป๊ะ
15.  บ้านตอออ
16.  วัดเกษตรธิการาม
17.  วัดพระพุทธ
18.  บ้านเกาะสะท้อน
19.  บ้านหัวคลอง
20.  บ้านยะหอ
21.  บ้านดอเฮะ
22.  บ้านลูโบ๊ะซามา
23.  บ้านโต๊ะเวาะ
24.  บ้านบาลูกายาอิง
25.  บ้านนูโร๊ะ
26.  บ้านศรีพงัน
27.  บ้านบอเกาะ
28.  บ้านฆอเลาะทูวอ
29.  สุคิริน
30.  บ้านสากอ
31.  บ้านบางขุนทอง
32.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
33.  บ้านตาเซะเหนือ
34.  วัดโคกมะม่วง
35.  วัดโบราณสถิตย์
36.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
37.  บ้านบาโง
38.  บ้านน้ำใส
39.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
40.  นิคมพัฒนา7
41.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
42.  วัดเกาะสวาด
43.  บ้านตอหลัง
44.  บ้านแฆแบ๊ะ
45.  บ้านลาแล
46.  บ้านบาโงฮูมอ