1.  วัดธรรมรักขิตาราม
2.  วัดสระแก้ว
3.  วัดเทพสถาพร
4.  บ้านศรีไกรลาศ
5.  บ้านยุบใหญ่
6.  บ้านหนองแฟบ
7.  วัดหนองมะขาม
8.  บ้านหนองน้ำแดง
9.  บ้านหนองไม้
10.  บ้านหินดาด
11.  บ้านชุมม่วง
12.  บ้านหนองบอนใต้
13.  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
14.  บ้านคลองไทร