1.  วัดธรรมรักขิตาราม
2.  วัดสระแก้ว
3.  บ้านศรีไกรลาศ
4.  บ้านยุบใหญ่
5.  บ้านหนองแฟบ
6.  วัดหนองมะขาม
7.  บ้านหนองน้ำแดง
8.  บ้านหนองไม้
9.  บ้านชุมม่วง
10.  บ้านหนองบอนใต้