1.  วัดธรรมรักขิตาราม
2.  วัดเทพสถาพร
3.  บ้านศรีไกรลาศ
4.  บ้านยุบใหญ่
5.  วัดหนองมะขาม
6.  บ้านหนองน้ำแดง
7.  บ้านหนองไม้
8.  บ้านหนองบอนใต้