1.  บ้านดอนตัดเรือ
2.  สองห้องแวงน้อยวิทยา
3.  บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
4.  บ้านดอนยาว
5.  ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
6.  บ้านเขว้าวิทยา
7.  บ้านหนองนกคู่
8.  บ้านโนนพุทรา
9.  หนองกุงวันชาติ
10.  วัดจันทนาราม
11.  บ้านลุงตามัน