1.  บ้านนาดี
2.  บ้านดอนหวาย
3.  บ้านโนนโชงโลง
4.  บ้านโนนม่วง
5.  อรพิมวิทยา
6.  บ้านโคกหินช้าง
7.  บ้านหนองตะคลอง
8.  บ้านหนองโดนรกฟ้า
9.  บ้านจาบ
10.  บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
11.  ปราสาทหินนางรำ
12.  วัดบ้านดอนตะหนิน
13.  เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
14.  บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
15.  หนองบัวลอย
16.  บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์