1.  วัดบ้านงิ้ว
2.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
3.  บ้านหนองบัวสามัคคี
4.  บ้านคอนเมือง
5.  บ้านโนนสำราญ
6.  บ้านหนองแสง
7.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
8.  บ้านโคกตะพาบ
9.  บ้านหนองหญ้าขาว
10.  ไทยรัฐวิทยา18