1.  บ้านโนนสำราญ
2.  บ้านหนองแสง
3.  บ้านโคกตะพาบ
4.  บ้านหนองหญ้าขาว