1.  วัดบ้านงิ้ว
2.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
3.  บ้านหนองบัวสามัคคี
4.  บ้านคอนเมือง
5.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
6.  ไทยรัฐวิทยา18