1.  บ้านหนองไทร
2.  บ้านกุดไผ่
3.  บ้านดอนขวาง
4.  บ้านตะเคียนงาม
5.  บ้านมาบกราด
6.  บ้านโป่งกระสัง
7.  บ้านขามทะเลสอ
8.  บ้านนา
9.  บ้านสระขี้ตุ่น
10.  บ้านโกรกลึก
11.  บ้านหิงห้อย
12.  วัดกุดพิมาน
13.  บ้านโกรกกระหาด
14.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา