1.  บ้านกุดไผ่
2.  บ้านดอนขวาง
3.  บ้านตะเคียนงาม
4.  บ้านโป่งกระสัง
5.  บ้านสระขี้ตุ่น
6.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา