1.  บ้านมาบกราด
2.  บ้านขามทะเลสอ
3.  บ้านนา
4.  บ้านโกรกลึก
5.  บ้านหิงห้อย
6.  วัดกุดพิมาน
7.  บ้านโกรกกระหาด