1.  บ้านหอมเกร็ด
2.  บ้านดงเกตุ
3.  วัดโพธิ์
4.  บ้านลานแหลม
5.  วัดรางกำหยาด
6.  วัดบางไผ่นารถ
7.  บ้านห้วยพลู