1.  บ้านหอมเกร็ด
2.  บ้านดงเกตุ
3.  วัดบางไผ่นารถ
4.  บ้านห้วยพลู