1.  บ้านแม่กาษา
2.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
3.  บ้านน้ำดิบ
4.  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
5.  บ้านแม่ปะเหนือ
6.  บ้านแม่กุเหนือ