1.  บ้านแม่กาษา
2.  บ้านแม่ปะเหนือ
3.  บ้านต้นผึ้ง