1.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
2.  บ้านน้ำดิบ
3.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
4.  บ้านแม่กุเหนือ
5.  บ้านป่าไร่เหนือ