1.  บ้านดงลาน
2.  หินฝนวิทยาคม
3.  บ้านวังตะเฆ่
4.  บ้านห้วยยาง
5.  บ้านโป่งเกต
6.  บ้านสำนักตูมกา
7.  กันกงบ้านลี่สามัคคี
8.  บ้านศิลาทอง
9.  บ้านหนองม่วง