1.  บ้านดงลาน
2.  หินฝนวิทยาคม
3.  บ้านห้วยทราย
4.  บ้านห้วยยาง
5.  บ้านสำนักตูมกา
6.  บ้านหนองม่วง