1.  บ้านดงลาน
2.  หินฝนวิทยาคม
3.  บ้านวังตะเฆ่
4.  บ้านโป่งเกต
5.  กันกงบ้านลี่สามัคคี
6.  บ้านหนองม่วง