1.  บ้านดงลาน
2.  หินฝนวิทยาคม
3.  บ้านวังตะเฆ่
4.  บ้านห้วยทราย
5.  บ้านห้วยยาง
6.  บ้านโป่งเกต
7.  บ้านสำนักตูมกา
8.  กันกงบ้านลี่สามัคคี
9.  บ้านศิลาทอง
10.  บ้านหนองม่วง