1.  บ้านทุ่งนารี
2.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
3.  บ้านท่าเชียด