1.  บ้านบางมวง
2.  วัดชุมประดิษฐ์
3.  วัดลอน
4.  บ้านควนหินแท่น
5.  วัดหัวควน
6.  บ้านท่าลาด