1.  บ้านทุ่งนารี
2.  วัดไทรพอน
3.  วัดโตนด
4.  บ้านด่านโลด
5.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
6.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
7.  บ้านพรุนายขาว
8.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
9.  วัดแหลมจองถนน
10.  วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
11.  บ้านควนโคกยา
12.  วัดนาปะขอ
13.  วัดปลักปอม
14.  วัดควนเพ็ง
15.  บ้านหน้าวัง
16.  ปากพะยูน
17.  วัดหัวเขาชัยสน