1.  วัดสังฆวราราม
2.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
3.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
4.  วัดรัตนวราราม
5.  บ้านท่าเชียด
6.  อนุบาลบางแก้ว
7.  บ้านควนแหวง
8.  บ้านคลองใหญ่
9.  บ้านคู
10.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)