1.  วัดไทรพอน
2.  วัดโตนด
3.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
4.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
5.  บ้านท่าลาด