1.  วัดสังฆวราราม
2.  บ้านบางมวง
3.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
4.  วัดชุมประดิษฐ์
5.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
6.  บ้านด่านโลด
7.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
8.  วัดรัตนวราราม
9.  บ้านพรุนายขาว
10.  อนุบาลบางแก้ว
11.  วัดแหลมจองถนน
12.  วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
13.  วัดลอน
14.  บ้านควนโคกยา
15.  บ้านควนแหวง
16.  วัดนาปะขอ
17.  วัดปลักปอม
18.  บ้านคลองใหญ่
19.  วัดควนเพ็ง
20.  บ้านหน้าวัง
21.  บ้านควนหินแท่น
22.  วัดหัวควน
23.  วัดหัวเขาชัยสน
24.  บ้านคู
25.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)