1.  วัดสังฆวราราม
2.  บ้านทุ่งนารี
3.  วัดไทรพอน
4.  บ้านบางมวง
5.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
6.  วัดชุมประดิษฐ์
7.  วัดโตนด
8.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
9.  บ้านด่านโลด
10.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
11.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
12.  วัดรัตนวราราม
13.  บ้านท่าเชียด
14.  บ้านพรุนายขาว
15.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
16.  อนุบาลบางแก้ว
17.  วัดแหลมจองถนน
18.  วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
19.  วัดลอน
20.  บ้านควนโคกยา
21.  บ้านควนแหวง
22.  วัดนาปะขอ
23.  วัดปลักปอม
24.  บ้านคลองใหญ่
25.  วัดควนเพ็ง
26.  บ้านหน้าวัง
27.  บ้านควนหินแท่น
28.  วัดหัวควน
29.  ปากพะยูน
30.  บ้านท่าลาด
31.  วัดหัวเขาชัยสน
32.  บ้านคู
33.  บ้านเกาะนางคำเหนือ
34.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)