1.  สุเหร่าคลอง 15
2.  บึงเทพยา
3.  วัดนิโครธาราม
4.  วัดบึงน้ำรักษ์
5.  พรหมานุเคราะห์
6.  บ้านคลอง 21
7.  วัดอรัญญิการาม
8.  สุเหร่าคลอง 19
9.  บ้านแขวงกลั่น
10.  วัดพิมพาวาส
11.  วัดเกาะ
12.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)