1.  สุเหร่าคลอง 15
2.  บ้านคลอง 21
3.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
4.  บ้านบึงพระอาจารย์
5.  วัดเกาะ
6.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
7.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)