1.  บึงเทพยา
2.  บ้านแขวงกลั่น
3.  วัดพิมพาวาส
4.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)