1.  สุเหร่าคลอง 15
2.  วัดนิโครธาราม
3.  วัดบึงน้ำรักษ์
4.  พรหมานุเคราะห์
5.  บ้านคลอง 21
6.  วัดอรัญญิการาม
7.  สุเหร่าคลอง 19
8.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
9.  สะแกโดดประชาสรรค์
10.  บ้านบึงพระอาจารย์
11.  วัดเกาะ
12.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)