1.  สุเหร่าคลอง 15
2.  บึงเทพยา
3.  วัดนิโครธาราม
4.  วัดบึงน้ำรักษ์
5.  พรหมานุเคราะห์
6.  บ้านคลอง 21
7.  วัดอรัญญิการาม
8.  สุเหร่าคลอง 19
9.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
10.  บ้านแขวงกลั่น
11.  สะแกโดดประชาสรรค์
12.  วัดพิมพาวาส
13.  บ้านบึงพระอาจารย์
14.  วัดเกาะ
15.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
16.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)