1.  บ้านดงบุญนาค
2.  อนุบาลภูกามยาว
3.  บ้านอิงโค้ง
4.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
5.  บ้านป่าตึง
6.  บ้านสันเวียงใหม่