1.  บ้านดงบุญนาค
2.  บ้านอิงโค้ง
3.  บ้านห้วยเคียน
4.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
5.  บ้านป่าตึง