1.  บ้านดงบุญนาค
2.  บ้านห้วยเคียน
3.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
4.  บ้านปาง
5.  บ้านป่าตึง
6.  บ้านสันเวียงใหม่